هشتادو نهمین کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 31/ 5/ 1398
 
هشتادو هشتمین کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 27/ 4/ 1398
 
کمیسیون های ادواری ماهیانه نورومتابولیک
دارای امتیاز بازآموزی
هشتادو هفتمین کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 30/ 3/ 1398
 
کمیسیون های ادواری ماهیانه نورومتابولیک
دارای امتیاز بازآموزی
هشتادو ششمین کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 29/ فروردین/ 1398
 
کمیسیون های ادواری ماهیانه نورومتابولیک
دارای امتیاز بازآموزی
هشتادوپنجمین کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 25/ بهمن/ 1397
 
هشتمین سمینار سالیانه نورومتابولیک
عنوان: متابولیک میوپاتی
 
هشتادو دومین کمیسیون علمی نورو متابولیک
دارای امتیاز بازآموزی
 
کمیسیون های ادواری ماهیانه نورومتابولیک
دارای امتیاز بازآموزی
برنامه کمیسیون علمی نورو متابولیک
مورخ 31/خرداد/1397
عنوان: نقش پیوند مغز استخوان در لکودیستروفی ها
 
برگزاری کنگره تکامل کودکان در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت
مکان برگزاری: بیمارستان کودکان مفید
 
 
     
     
 


 
 
صفحه اصلی
درباره IRNMD
اخبار
دستور العمل
تماس با ما
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © IRNMD 2013. All Rights Reserved