نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران با تعداد اعضای تایید شده 84 نفر، تعداد حاضرین(رأی دهندگان) 44 نفر و...

ادامه مطالعه