اعضای هیأت مدیره

Dr.vafaeeshahi
خزانه دار انجمن

دکتر محمد وفایی شاهی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

parvaneh Karimzadeh
بنیانگذار و دبیر انجمن

دکتر پروانه کریم زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمودرضا اشرفی
رئیس انجمن

دکتر محمودرضا اشرفی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

dr._nilipoor_(1)
عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر یلدا نیلی پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Dr.Salehpoor
عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر شاداب صالح پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Dr.Ahmadabadi_3
عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر فرزاد احمدآبادی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Dr.miryoonesi
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

دکتر محمد میریونسی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Dr.Rahimian
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

دکتر الهام رحیمیان

Dr.shakiba
عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر مرجان شکیبا

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

dr-rezayi
بازرس انجمن

دکتر علیرضا رضایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی