اعضای هیأت مدیره

خزانه دار انجمن

دکتر محمد وفایی شاهی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

بنیانگذار و دبیر انجمن

دکتر پروانه کریم زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمودرضا اشرفی
رئیس انجمن

دکتر محمودرضا اشرفی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر یلدا نیلی پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر شاداب صالح پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر فرزاد احمدآبادی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

دکتر محمد میریونسی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

دکتر الهام رحیمیان

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر مرجان شکیبا

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازرس انجمن

دکتر علیرضا رضایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی