صدوهجدهمین کمیسیون علمی نورومتابولیک ( بیماری کاناوان ) مورخ 10/ 8/ 1402

کنفرانس ماهیانه نورومتابولیک صدوهجدهمین کمیسیون علمی نورومتابولیک (شناسه بازآموزی:205628) عنوان: بیماری کاناوان(وبینار) مورخ 1...

ادامه مطالعه

نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران با تعداد اعضای تایید شده 84 نفر، تعداد حاضرین(رأی دهندگان) 44 نفر و...

ادامه مطالعه

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

به اطلاع اعضای محترم انجمن علمی نورومتابولیک ایران می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک در تاریخ 5 آبان ماه 140...

ادامه مطالعه