مقالات

صدوهفدهمین کمیسیون علمی نورومتابولیک مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۲: بیماری های میتوکندریال

صدوهفدهمین کمیسیون علمی نورومتابولیک (شناسه بازآموزی:۲۰۱۸۹۹) عنوان: بیماری های میتوکندریال مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۲ زمان عنوا...

ادامه مطالعه

نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران با تعداد اعضای تایید شده ۸۴ نفر، تعداد حاضرین(رأی دهندگان) ۴۴ نفر و...

ادامه مطالعه

دانلود فایل های دوازدهمین سمینار نورومتابولیک (اصفهان)

دانلود فایل های دوازدهمین سمینار (برای دسترسی و دانلود فایل های  دوازدهمین سمینار نورومتابولیک (اصفهان) ثبت نام در سامانه  الزامی می ب...

ادامه مطالعه